Citati

uredi • Albert Camus
  • "Tražiti ono što je istinito ne znači tražiti ono što je poželjno."
  • "Protiv neugodnih istina ima samo jedan lijek - treba se s njima pomiriti."
 • Antoine de Rivarol
  • "Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti."
  • "Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo.
 • Arturo Graf
  • "Ostajemo zapanjeni kad pomislimo kako je mala korist od istine na ovom svijetu."
 • Benjamin Constant
  • "Dužnost je govoriti istinu. Koncept dužnosti je nerazdvojiv od koncepta prava. Dužnost je ono što odgovara pravu drugog. Gdje nema prava, nema ni dužnosti. Govoriti istinu je stoga dužnost: ali to je dužnost samo prema onima koji imaju pravo na istinu. Ali niko nema pravo na istinu koja povrijeđuje druge." (1797.)
 • Bernard le Fontenelle
  • "Kad bih ja imao sve istine u svojoj ruci oklijevao bih da ih pokažem ljudima, jer istina donosi nesreću. Sjetimo se Galileia!"
 • Bernard Shaw
  • "Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmješnija šala na svijetu."
 • Bjørnstjerne Bjørnson
  • "Istina u politici mora čekati dok nekome ne postane potrebna."
  • "U neiskrenim odnosima najteže je izreći istinu."
 • Borislav Pekić
  • "[I]stina ima najviše izgleda da bude negdje gdje se naša mašta i tuđa realnost ukrštaju." (Atlantida)
  • "Ništa što je očevidno nije istina." (Ibid.)
 • Camillo Cavour
  • "Možete spriječiti da se čuju moje riječi, ali ne možete spriječiti da se čuje istina."
 • Charles Caleb Colton
  • "Najveći prijatelj istine je Vrijeme, njen najveći neprijatelj je Predrasuda, a njen stalni pratilac je Poniznost."
 • Ciceron
  • "Nema ničeg otmjenijeg i cjenjenijeg od vjernosti. Vjernost i istina najsvjetlija su savršenstva i darovi ljudske duše."
 • Elmedina Muftić
  • "Majka mi je govorila da je najveća hrabrost boriti se za istinu i pravdu. Da hrabar čovjek umire jednom, a kukavica svaki dan.Strah je odlika slabića a slabić ne želim biti..Strah je osnovna emocija, čovjek se rađa sa strahom, ali ga život nauči da strah ubije u sebi.."
 • Eshil

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................,...o.o...k.......

 • Goethe
  • "Mnogo je lakše razabrati zabludu nego otkriti istinu. Zabluda leži na površini i s njom ćemo lako izaći nakraj. Istina počiva u dubini. Tragati za njom nije svačija stvar."
 • Gracian
  • "Svaku istinu ne moŽemo kazati, neku zbog samih sebe, neku zbog drugoga."
 • Gunther Teubner
  • "Pravo postaje autonomno od opće društvene komunikacije. Ono se razvija u zatvorenu komunikativnu mrežu koja proizvodi ne samo pravne činove kao svoje elemente i pravna pravila kao svoju strukturu, već također i pravne konstrukte stvarnosti [...] Epistemski autoritet pravnog diskursa je nepobitna činjenica savremenosti, i našli smo načine i sredstva da živimo sa činjenicom višestrukih istina - naučnih istina, pravnih istina, političkih istina. Res judicata je klasični primjer institicionaliziranog sukoba između pravnih činjenica i naučnih činjenica. Čak i ako se može dokazati sa naučnim dokazima da je faktička tvrdnja u pravnoj proceduri blatantno pogrešna, ta faktička tvrdnja suda - ili čak gore, njene pravne, ekonomske, i društvene posljedice - neće biti izmijenjene (osim nekih veoma rijetkih, usko definiranih izuzetaka) osim ako su ispunjeni proceduralni zahtjevi i iscrpljeni pravni lijekovi. Jasno je da se naučne činjenice sukobljavaju sa pravnim činjenicama, ali naučili smo živjeti sa tim sukobom, racionalizirajući ga prizivajući više vrijednosti, poput pravne sigurnosti, ili pribjegavajući relativnosti naših kulturnih područja." (How the Law Thinks: Toward a Constructivist Epistemology of Law)
 • Gustav Radbruch
  • "Pojam nauke nije istovijetan sa vrijednošću istine; nauka jednoga doba ne obuhvata samo njegova naučna dostignuća nego i njegove naučne zablude. Ali ako mi radove toga doba, neuspjele kao i uspjele, obuhvatimo pojmom nauke, onda to biva stoga što su svi oni u najmanju ruku težili za tim i polagali pravo na to da budu istina: nauka je datost koja, bilo da dostigne ili promaši istinu, ipak ima značenje, smisao, da služi istini." (Filozofija prava)
 • Haris Pašović
  • "Dužnost umjetnika je da govori istinu, čak i ako ta istina nije najprihvatljivija u određenom trenutku. Naša je etička dimenzija jednako važna kao i estetička. Ne mogu cijeniti umjetnike koji kažu da ih ništa drugo ne zanima osim umjetnosti. Moramo živjeti u stvarnosti i činiti je boljom. Ne smijemo biti kukavice." (za "Nacional")
 • Hegel
  • "Ono što bi trebalo da bude, a nije - to nema istine."
 • Honoré de Balzac
  • "Lopov počinje time što predstavlja da laž naliči na istinu, a završava time što istina naliči na laž."

Istina je relativna u odnosu na ono što možes zaraditi od laži

uredi
 • Ivan Sergejevič Turgenjev
  • "Istina koja nije izrečena u pravo vrijeme gora je od laži."
  • "Laž je isto tako živa kao i istina, ako ne još više."
 • Jack Balkin
  • "[M]i smo preplavljeni pravnom istinom; uistinu, mi se davimo u njoj. U svijetu u kojem živimo, pravna istina se širi zapanjujućom brzinom, i ova istina ima važne posljedice na naše živote za dobro ili zlo [...] [P]ravo stvara istinu – ono čini stvari istinitim kao pitanje prava. Ono čini stvari istinitim u očima prava. A kada pravo učini stvari istinitim u svojim sopstvenim očima, to ima važne posljedice u svijetu." (The Proliferation of Legal Truth)
  • "[P]ostoje različiti načini na koje pravo može učiniti stvari istinitim. Ponekad pravo može učiniti stvari istinitim samo sa stvaranjem kategorija i razlikovanja koja određuju određene situacije ili ponašanja vis-a-vis drugih vrsta situacija i ponašanja, ili koja čine stvari jednakim ili različitim sa stanovišta pravne doktrine. Ponekad pravo čini stvari istinitim stvarajući zahtjeve ili subjektivna prava [...] A ponekad pravo čini stvari istinitim stvarajući institucije ili sredstva [...] Kada pravo učini bilo koju od ovih stvari, ono istovremeno stvara mogućnost da stvari budu istinite ili lažne u očima prava. / [P]ravo kontinuirano širi istinu u svijet. Ono stvari čini stvarnim. Ono stvari čini istinitim i lažnim. Te stvari nisu istinite i lažne iz stanovišta matematike ili prirodne nauke. Radije, one su istinite i lažne iz stanovišta prava. Ali istina koju pravo stvara nije nešto što treba ismijavati. Budući da je pravo oblik moći koja je potpomognuta od i koja pomaže uspostavljanje autoriteta države, ono što pravo kaže je da stvarnost, i šta pravo kaže da je istina ili laž ima važne posljedice u svijetu. Rečeno drugačije, sposobnost prava na stvara istinu i čini stvari stvarnima jeste naličje njegove moći. Pravo ima moć jer može stvari učiniti istinitim ili lažnim na način koji nam je važan; suprotno, pravo može stvari učiniti istinitim ili lažnim na način koji nam je važan jer ima moć nad nama." (Ibid.)
 • Jean de La Bruyère
  • "Istine koje najmanje želimo čuti jesu one koje bi nam najviše koristile da ih znamo."
 • Jiftah Meiri
  • "Istina je jedini način borbe protiv zločina. Osim dokaza da se zločin desio, istina je najmoćnije oružje za borbu da se on nikada ne ponovi."
 • John Rawls
  • "Pravda je prva vrlina drušvenih ustanova, kao što je istina prva vrlina sistema mišljenja. Jedna teorija koliko god bila elegantna i ekonomična mora se odbaciti ili izmijeniti ako je neistinita; na isti način zakoni i ustanove, ma koliko bili efikasni i dobro uređeni, moraju se reformisati ili ukinuti ako su nepravedni [...] Kao prve vrline ljudskih aktivnosti, istina i pravda su beskompromisne." (Teorija pravde)
 • Konfučije
  • "Ljudi mogu veličati istinu, istina ne može veličati ljude."
  • "Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom."
 • Kur'an
  • "Istina dolazi od Gospodara vašeg, pa ko hoće - neka vjeruje, a ko neće - neka ne vjeruje!" (al-Kahf, 18:29)
  • "Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur’an istina." (Fussilat, 41:53)
  • "I reci: Došla je istina, a nestalo je laži; laž, zaista, nestaje!" (El-Isra, 81)
 • Ljiljana Blagojević
  • "Ne vrijedi mi da šutim, jer me to podsjeća na onu priču o carevom odijelu. Mora se naći neko ko će reći: Pa, go si, čovječe! Mislim da je i obaveza mislećeg čovjeka da kaže istinu, ali i da je ne shvati zlonamjerno kada je čuje od drugih. Ne žalim za onim što sam uradila, mogu se samo kajati zbog onoga što nisam." (za Večernje novosti)
 • Mahatma Gandhi
  • "Da bi se s vremena na vrijeme vidjelo univerzalno i svevremensko lice istine, čovjek mora biti spreman da i najsitinije od svih živih bića voli koliko i samoga sebe."
  • "Jedno je u meni usadilo dubok korijen: ubjeđenje da je moral osnova svih stvari i da je istina substanca sve moralnosti. Istina je bila moj jedini cilj. Ona je svakodnevno dobijala na svom značaju, i moja predstava istine bivala je svakog dana sve šira."
  • "Svijet počiva na liticama Satyae ili istine. Asatya, osim što znači neistina, znači i "nepostojanje"; a Satya ili istina znači "ono što jeste". Ako neistina ne postoji, onda ona nikada ne može ni pobijediti. A istina kao "ono što jeste" nikada ne može biti uništena. To je u najkraćem učenje Satyagrahaje."
  • "U istinu vjerujemo ako je izrekne siromah, a povjerovat ćemo i u laž ako je izrekne bogati nevaljalac."
 • Mark Twain
  • "Istina - to je najdragocjenija stvar koju imamo. Služimo se njome štedljivo."
mogao pokazati tapiju na istinu? Mislim - na cijelu?
Jer otkud, kolega, molim vas, cijela istina
u zemlji gdje je sve, brižljivo, na troje razlomljeno?
Ovi današnji, za moj ukus odviše grlati
vlasnici cijele istine, što sebe upotrebljavaju
kao opijum za gomilu, sliče na cirkusanere
koji se, kako je poznato, hrane dimiskijama.
I vatrom." (Znam koliko mi se kaže)
  • "[I]stina je šalter pred kojim ne čeka niko." (Rat je kad stvari)
  • "Znam ja odlično: ljudski život je Sibir,
a bog je bunda kroz koju minusi ne prolaze.
Al šta ću kad vodim cvokotati. U cvokotu je
ljudska istina ponajdublja." (Ateist)
  • "Iako znade da se Istina nikad ne nađe vruća
Nego kad rok važenja joj istekne
Kao pare stare Jugoslavije
Što bi, u mom djetinjstvu, pokuljale
Iz raziđivanih kuća." (Pa šta)
 • Markus Gabriel
  • "Pojavljivanje/postojanje nije identično sa istinom. Zaista je istina da je pogrešno da vještice postoje. Vještice se pojavljuju u pogrešnom mišljenju da postoje u Sjevernoj Evropi. Pogrešne misli postoje, ali predmeti o kojima su one ne nalaze se u polju u kojima ih pogrešne misli smještaju." (Zašto svijet ne postoji)
 • Mihajlo Lanović
  • "U tajnim je dubinama ljudske prirode od iskona usađena neutaživa želja za saznanjem i spoznajom istine i neumorno nastojanje oko održanja života i poboljšanja životnih uslova. Prvi je Adam stradao zbog preuzete svoje izvjedljivosti, a i posljenji će, možda, izdahnuti na zaležnim grudima majčice Zemlje sa neriješenim pitanjima nebrojenih pokoljenja svojih prethodnika u ukočenoj zjenici: odakle dolazimo? zašto smo ovdje? i kamo idemo?... Vjera nas, doduše, uči o vrelu, smislu i svrsi života, ali svi smo mi, više ili manje, djeca Adamova: svi bi mi rado da se barem umom vinemo do vjerskih visina, kad već ne možemo razumom da dokučimo duboke religiozne tajne. Pa onda, recimo, suština stvari i prirodni zakoni, značenje prostora i vremena i pravila društvenoga poretka - svi ti i slični osnovni problemi tek su manje ili više neodređenima apstraktnim okvirima nepreglednog mnoštva sve samih sitnih, krupnih i nedoglednih pitanja, koja, poput mirijada blještavih krijesnica, sa svih strana salijeću nemirni duh ljudski, i zamamnim ga sjajem svojim zavode i na najsmjelije podvige, ne bi li ih se konačno dovinuo, da mu onda, ponajčešće, i opet iščeznu u nedoglednoj tami beskonačnosti. I mahnitom se upravo mora da nazove preuzetnost neumornog istraživača, koji kao da misli da će sa pet sitnih svojih čulnih ticala uspjeti da obujmi čitavu vasionu, koji kao da se nada da će u mikroskopskim ćelijama svoga do smiješnosti sićušnoga mozga moći da smjesti beskrajnu panoramu svega zbivanja i bitisanja. I iz dana u dan, iz godine u godinu, iz stoljeća u stoljeće uvijek gradi nove kule - nove gradi, stare razgrađuje - ne bi li se po njima vinuo do bezgraničnih visina, do vrhovne svemirske luči saznanja i spoznaje svega. I ma da nam očajnički paradoks razočaravnog naučenjaka, koji svu znanost ljudsku nazivlje samo zabludom današnjice, sa prozirnom zluradošču otkriva problematičnu relativnost svega znanja našega, iako je jedan od ponajvećih mislilaca sviju naroda i svih vremena došao do rezignirane spoznaje: "ništa ne znam, samo jedno znam: da ništa ne znam", premda su poletnome Ikaru jadno polomljena snažna mladenačka krila, ipak, pored svega toga - est deus in nobis, agitante calescimus illo - imade neka tajna sila u biću našemu ljudskom, koja nam ne da da nemoćni zastanemo na bezizglednom, na oko, putu, koja nas neprestano potstiče uvijek na nove podvige na vjekovnom pohodu k svijetlu spoznaje, na neumornom lijetu k suncu istine..." (Uvod u pravne nauke)
  • "A šta je istina? Je li to onaj zaključak kojemu je dugotrajno pomno posmatranje na nesumnjivi način utvrdilo opstrojnost logičkih premisa? Je li to ona hipoteza kojoj su nebrojeni pokusi dokazali neospornu egzistenciju sviju nužnih pretpostavaka? Možda jest, a možda i nije. Ko će to znati!... Prava je istina u suštini stvari, sušta je istina u bitnosti događaja. A možemo li se mi takovoj istini da dvijemo? Jesmo li mi, uopće, kadri da do takove istine dođemo?" (Ibid.)
  • "Sva je naša spoznaja samo subjektivna, sva je naša istina samo relaitvna, a sva naša nauka, koliko god smo gordi na nju, nije nego više ili manje problematično djelo neumornog duha ljudskoga, koji ne može nego da putem subjektivne spoznaje dođe do relativne istine..." (Ibid.)
  • "Nije istina predmetom nego svrhom nauke, a predmetom joj može da bude i neistina, koja se mora najprije da takovom naučno uglavi, pa da se onda istom prijeđe na dnevni red preko nje." (Ibid.)
 • Michael S. Moore
  • "Ako pojedinačne pravne tvrdnje nemaju nikakvu istinosnu vrijednost prije sudske odluke, sudije ne mogu biti obavezane da otkriju takve istine, niti to zaista mogu činiti. Radije, oni su slobodni da izmišljaju stvari u hodu, bez mogućnosti greške. Takva neograničena pravna sloboda nekompatibilna je kako sa idejom da se nama upravlja kroz odluke većine nas, kao što je to izraženo našim izabranim predstavnicima, niti sa idejom da je naša vlada ona zakona, a ne ljudi, u Aristotelovoj antičkoj formulaciji vrlina vladavine prava [...] Postoje dvije glavne implikacije iz teorije o istini pojedinačnih pravnih tvrdnji koje su relevantne za praksu prava. Jedna implikacija tiče se pojma promjene prava. Kada sud pobije prethodni common law prededent, nadglasa uobičajeno jezičko tumačenje zakona, ili kada ponovo otvori predmet presudom kroz proceduru coram nobis [vanredni pravni lijek], da li se pravo promijenilo ili se promijenilo samo vodeće mišljenje o tome šta je pravo? Ako je istina o pravnim tvrdnjama pitanje konstrukcije iz postojećih konvencija i vjerovanja, pretpostavka je da će promjene u tim konvencijama i vjerovanjima dovesti do promjene prava. To nije tako po gledištu realista o pravnoj istini. Ako su istinosne vrijednosti pravnih tvrdnji određene korespondencijom tih tvrdnji sa pitanjima koja su nezavisna od određenih konvencija ili vjerovanja, promjene u ovim drugim neće nužno značiti i promjenu u pravu. / Druga implikacija tiče se cjelovitosti sistema prava u logičkom smislu, čineći teorije istine nama interesantnim. Ugrubo, realističke teorije istine čine vjerovatnim gledište da je pravo istinski "bešavna mreža" u smislu da postoje određujuće istinosne vrijednosti za sve moguće presude u svim mogućim pravnim slučajevima. Ova teza da postoji jedan ispravan odgovor u svakom pravnom slučaju obično se naziva "teza ispravnog odgovora" u jurisprudenciji. Suprotno tome, i ugrubo na jednak način, konstruktivistička teorija istine iscrpljuje ispravne odgovore isto onoliko brzo koliko joj treba da iscrpi vjerovanja i konvencije iz kojih se pravne istine konstruišu." (The Plan Truth About the Legal Truth)
 • Miroslav Krleža
  • "Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu."
 • Muhammed
  • "Ko me vidi u snu, vidio je istinu." (Muslimova zbirka hadisa, 1515.)
 • Plutarh
  • "Ono što je istinito u stvari i prema djelu, premda žalosno završava, ipak se ne može izmjeniti. S druge strane, laž koja obmanjuje, lakše popušta, pa se onda žalosno pretvara u radosno."
 • Film Prevoditeljica
  • "Istini ne treba prijevod." (reklamna rečenica)
  • Tobin Keller: "Ti misliš da ne biti uhvačen u laži znači isto kao govoriti istinu."
 • Film Probuđena savjest
  • "Upozorenje: Izlaganje istini može biti kobno." (reklamna rečenica)
 • Richard Rorty
  • "Istina ne može biti tamo negdje - ne može postojati nezavisno od ljudskog uma - jer rečenice ne mogu tako postojati, ili biti tamo negdje. Svijet je tamo, ali opisi svijeta nisu. Samo opisi svijeta mogu biti istiniti ili neistiniti. Sam svijet, bez pomoći aktivnosti ljudskog opisa, ne može." (Kontingencija, ironija i solidarnost)
 • Roger Ascham
  • "Ne služi se lažima, jer to je nepošteno; ne kazuj svaku istinu, jer to je nepotrebno; u svoje vrijeme i na svojem mjestu, bezazlena laž bolja je nego štetna istina koja vrijeđa."
 • Seneka
  • "Vrijeme otkriva istinu."
 • Sokrat
  • "Istina je ono što se kao zajedničko nalazi u mnoštvu pojedinačnih mišljenja."
 • Spencer Johnson
  • "Kao što se o najvećem lažovu kaže da izrekne više istine nego laži, tako se o najgorem čovjeku može reći da čini više dobra nego zla."
 • Theodor Heuss
  • "Ko uvijek govori istinu, taj sebi može priuštiti loše pamćenje."
 • Vissarion Belinsky
  • "Najgorča istina bolja je od najslađe zablude."
  • "Slabost je ljudi da svoju ličnost miješaju s istinom; posumnjavši u vlastite istine, oni često prestaju vjerovati u postojanje istine."
  • "Smijeh je često veliki posrednik u razlikovanju istine od laži."
 • Voltaire
  • "Ima istina koje nisu za sve ljude, niti za sva vremena."
  • "Ljubi istinu, ali praštaj zabludu."
 • William Shakespeare
  • "Istina je pas, i mora u štenaru; bičem ga tjeraju napolje, a gospođa kučka smije da stoji kraj ognjišta i da smrdi." (Kralj Lir)

Poslovice

uredi

Također pogledajte

uredi