Jack M. Balkin
Rođenje13. avgust 1956.
Kansas City, SAD
  • "[M]i smo preplavljeni pravnom istinom; uistinu, mi se davimo u njoj. U svijetu u kojem živimo, pravna istina se širi zapanjujućom brzinom, i ova istina ima važne posljedice na naše živote za dobro ili zlo [...] [P]ravo stvara istinu – ono čini stvari istinitim kao pitanje prava. Ono čini stvari istinitim u očima prava. A kada pravo učini stvari istinitim u svojim sopstvenim očima, to ima važne posljedice u svijetu." (The Proliferation of Legal Truth)


  • "[P]ostoje različiti načini na koje pravo može učiniti stvari istinitim. Ponekad pravo može učiniti stvari istinitim samo sa stvaranjem kategorija i razlikovanja koja određuju određene situacije ili ponašanja vis-a-vis drugih vrsta situacija i ponašanja, ili koja čine stvari jednakim ili različitim sa stanovišta pravne doktrine. Ponekad pravo čini stvari istinitim stvarajući zahtjeve ili subjektivna prava [...] A ponekad pravo čini stvari istinitim stvarajući institucije ili sredstva [...] Kada pravo učini bilo koju od ovih stvari, ono istovremeno stvara mogućnost da stvari budu istinite ili lažne u očima prava. / [P]ravo kontinuirano širi istinu u svijet. Ono stvari čini stvarnim. Ono stvari čini istinitim i lažnim. Te stvari nisu istinite i lažne iz stanovišta matematike ili prirodne nauke. Radije, one su istinite i lažne iz stanovišta prava. Ali istina koju pravo stvara nije nešto što treba ismijavati. Budući da je pravo oblik moći koja je potpomognuta od i koja pomaže uspostavljanje autoriteta države, ono što pravo kaže je da stvarnost, i šta pravo kaže da je istina ili laž ima važne posljedice u svijetu. Rečeno drugačije, sposobnost prava na stvara istinu i čini stvari stvarnima jeste naličje njegove moći. Pravo ima moć jer može stvari učiniti istinitim ili lažnim na način koji nam je važan; suprotno, pravo može stvari učiniti istinitim ili lažnim na način koji nam je važan jer ima moć nad nama." (Ibid.)


  • "Pravo kontinuirano stvara oblik znanja – pravnog znanja. Čim pravo stvori kategoriju ili institucionalnu strukturu, moguće je za stvari da postanu istinitim ili stvarnim u očima prava, nebitno da li ih se prosuđuje kao istinite ili stvarne iz druge perspektive [...] To ima očite političke reprekusije, jer stavlja moć države iza određene koncepcije onoga kakav svijet jeste i šta je istina i laž u njemu, šta god da su nečija suprotna stanovišta, i nebitno koliko god ih on glasno izražava." (Ibid.)


  • "[Pravo] je oblik kulturalnog softwarea koje oblikuje način na koji mi promišljamo i shvatamo svijet. Pravo dodaje stvari u stvarnost. I ono kolonizira ljudski um. To je način na koji ono širi svoju moć nad svijetom." (Ibid.)


  • "[N]ije kontradiktorno reči da zamišljanje svijeta kroz oči prava, ili viđenje stvari u smislu šta je istinito iz stanovišta prava, može imati ideološke posljedice na ljudska bića. Ono ima tendenciju da usmjeri njihovu maštu u jednom pravcu radije nego u drugom. Ono otvara neke mogućnosti za razmišljanje, dok zatvara druge. Ova moć nad maštom je moć ideologije. Oblikovanje ljudske mašte i razumijevanja onoga što oni jesu i šta čine jeste jedan od najvažnijih oblika moći koje pravo posjeduje." (Ibid.)


  • "[S]ukob može nastati između pravnih i historijskih sudova o istini. Historičari imaju određeni skup profesionanih konvencija o dobrom i lošem historijskom pisanju i dobrim i lošim argumentima. Ali ovi obziri mogu biti sukobljeni sa interesima pravnika koji su zainteresovani za pozivanje na historiju i historijske studija za svrhe pravnog argumenta. Historičari mogu željeti da usložnje stvari; pravnici ih mogu željeti pojednostaviti. Historičari bi mogli htjeti naći istinu u višestrukim trendovima i perspektivama; pravnici bi mogli željeti relativno jasan odgovor koji bi mogao biti prizvan da riješi pravno pitanje. Historičari bi se mogli opirati anahronizmima i maštovitim apstrakcijama; pravnici bi mogli prihvatiti obje stvari." (Ibid.)


  • "Na ovaj način pravo čini više od opisivanja svijeta. Ono ne samo da kolonizira ljudski um; ono može kolonizirati druge oblike znanja. Na ovaj način istina prava, ili šta je istina u očima prava, može preoblikovati i preusmjeriti (neki bi rekli iskriviti) prikupljanje medicinskog znanja, i metoda i sredstava kroz koje je medicinsko znanje saznato, proglašeno i izraženo." (Ibid.)


  • "Da bi pravo oblikovalno naš kulturalni software i izrazilo svoju moć nad našim društvenim maštama, nije nužno da se svi slažu oko toga koje tvrdnje prava su istinite, a koje su lažne, ili da drže da pravne konvencije u potpunosti ili na nesporan način određuju primjenu pravnih normi u svakoj situaciji. Samo je nužno da pravni koncepti i institucije oblikuju načine na koji ljudi shvataju, razumijevaju, rasuđuju, i raspravljanju o svom društvenom svijetu, i stoga oblikuju konture i delimitiraju granice njihovih neslaganja." (Ibid.)


  • "Pravo je najmoćnije kada je najkulturnije, kada je najnevidljivije, kada je na najneprimjetniji način integrirano u praktično i moralno rasuđivanje. Pravo je najmoćnije kada vidimo svijet kroz njegove oči, kada njegovo razumijevanje postane dio našeg razumijevanja, i kada njegova istina postane dio naše istine." (Ibid.)

Djela

uredi