Mitchell Berman

Mitchell N. Berman
američki ustavni teoretičar
Rođenje
Sjedinjene Američke Države
  • "[N]orme složenih sistema ne proističu iz jednostavne norme koja je, poput normi jednostavnijih sistema, utemeljena neposredno u društvenim činjenicama. Radije, složeni sistemi sastoje se od (barem) dvije vrste normi: normi koje imaju relativnu određenost koja je dovoljna da služi temeljnoj funkciji sistema u upravljanju ponašanjem, i drugih normi koje imaju posredničku ulogu između društvenih činjenica koje konačno utemeljuju sistem i normi čija je funkcija umjetnog sistema da ih generiše. Zvaču temeljne norme koje su utemeljene neposredno u društvenim činjenicama 'principi', a izvedene norme koje temeljne norme kombiniraju (na neki način) da stvore - 'pravila'. Složeni sistemi su (ponovo stipulišem) normativni sistemi koji se sastoje kako od principa tako i od pravila. Principijelni pozitivizam drži da norme koje su dovoljno određene i općenite da prikladno služe misiji sistema u upravljanju ponašanjem su određene od - dobijaju sadržaj koji imaju 'zahvaljući' - interakciji sa drugim temeljnijim normama sistema čija funkcija nije da upravlja ponašanjem, već radije da učestvuje u stvaranju normi čije stvaranje i održavanje daje sam smisao sistemu. U grubom konformitetu sa općenitom upotrebom, zovem relativno određene norme višeg nivoa 'pravila', a norme nižeg niova koje određuju pravila 'principima' [...] Ukratko: pravila su utemeljena u principima, a principi su utemeljeni u društvenim činjenicama. U složenim sistemima, principi sjede neposredno na utemeljujućim društvenim činjenicama, dok pravila sjede na principima. Stoga, norme jednostavnih sistema služe (ugrubo) istoj funkciji upravljanja ponašanja kao i pravila složenih sistema, ali su utemeljena na (ugrubo) isti način kao i principi složenih sistema, naime, ona su utemeljna neposredno u društvenim činjenicama [...] Principi mogu služiti svojoj funkciji određivanja pravila jer pravne norme - kako 'principi' tako i 'pravila' - jesu, ili se mogu uporediti, sa silama. Principi se kombiniraju da stvore pravila na isti način, onda, kao što se kombiniraju i sile. Njihova interakcija se može modelirati kao sabiranje vektora." (Our Principled Constitution)