Mariano Croce
Rođenje
Italija
  • "[P]osebnost prava naročito zavisi od njegove posebne produktivne cirkularnosti, koja utječe na društvenu stvarnost na performativni način. Zaista, pravo djeluje kao okvir u kojem se odvija stalna i cirkularna interakcija između kategorija i činjenica: pravne kategorije dopuštaju nam da opišemo činjenice na određeni način, dok zauzvrat činjenice, opisane na određeni način, dopuštaju nam da prebrodimo potencijalne sukobe između pravnih kategorija. Tipična cirkularnost prava - koja ga razlikuje od drugih institucija ili praksi - jeste način na koji se kategorije koriste da rasvjetle činjenice i u kojima te činjenice, rasvjetljene na taj i taj način, sada djeluju na kategorije. Ova produktivna cirkularnost omogućena je odvojenošću pravnog znanja, formulaičnom krutošću njegovog jezika, nefleksibilnošću njegovih rituala. Ove karakteristike obavezuju stranke da poštuju ograničene i postavljene skupine kategorija koje im dopuštaju da imaju potpuno nova objašnjenja događaja i stoga da proizvedu potpuno drugačije opise društvene stvarnosti, što je kolijevka društvene promjene [...] [N]išta na spriječava više od jedne prakse upravljane pravilima da tvrdi (ili se pravi) da posjeduje znanje i skup kategorija koje mogu biti trans-sekcionalne, samo-dovoljne, i da mogu djelovati kao alat za stalna društvena pregovaranja. U jednom geo-historijskom kontekstu mogu postojati brojni entiteti sa njihovim režimima pravila i znanja koje na sebe preuzimaju ovaj ključni proces. Kao što rekoh, postojanje jednog činitelja - države - koja tvrdi daje jedini izvor prava i stoga jedini činitelj koji je autorizovan da ga izvršava jeste dosta skorašnji i neouobičajeni scenarij." (Is law a special domain? On the boundary between the legal and the social)