Direktive i norme

Direktive i norme
Autor
Alf Ross
spis pravne teorije
Originalni naziv
Directives and Norms
Datum izdavanja
1968.  • "Pravna pravila upravljaju strukturom i funkcionisanjem pravne mašinerije [...] Znati ta pravila znači znati sve o postojanju i sadržaju prava. Na primjer, ako znamo da su sudovi upućeni tim zakonima da zatvore svakoga ko je kriv za ubistvo, onda, budući da je zatvor reakcije neodobravanja i, sljedno tome, sankcija, znamo da je zabranjeno ubijati. Ova druga norma je implicirana u prvoj koja je upravljena ka sudovima; logički, onda, ona nema nezavisno postojanje. Rezultat toga jeste da, opisujući pravni poredak, nema potrebe da upotrebljavamo dupli skup normi, od kojih jedan zahtijeva od građana određenu vrstu ponašanja (npr., da ne čine ubistva), i drugu koja propisuje na koji način i pod kojim uslovima da činioci pravne mašinerije trebaju primijeniti prinudne sankcije (npr., ako je ubistvo izvršeno)."