Autoritet države

Autoritet države
Autor
Leslie Green
spis političke i pravne teorije
Originalni naziv
The Authority of the State
Datum izdavanja
1988.  • "[A] ima autoritet nad B ako i samo ako je činjenica da A zahtijeva od B da Φ (i) daje B-u sadržajno-nezavisni razlog da Φ i (ii) isključuje neke od B-ovih razloga za ne činjenje Φ. Autoritet je prema tome triadički društveni odnos između nadređenog, subjekta i spektra radnji. Svako ko ima praktični autoritet ima ga nad nekim osobama, i u odnosu na neku materiju."


  • "Postoje mnogi dobri razlozi za pokoravanje pravu koji nemaju veze sa tvrdnjom da je obavezno to činiti. Politička dužnost, ako ta ideja treba da ima ikakvu korisnu argumentativnu funkciju, mora se razumijevati tako da ojačava ove druge razloge pridajući dodatni opći obzir u prilog pokoravanja. Problem je stoga ovaj: nakon što smo uzeli u obzir sve druge uobičajene razloge za pokoravanje, šta je preostalo da utemelji dužnost? Želim da pokažem da općenito nije ništa ostalo i da prema tome nema takve obaveze."


  • [P]ostoje određeni uslovi koje bilo koji argument koji želi da utemelji političku dužnost mora da zadovolji [...] : (1) Moralnost [takve dužnosti] [...] (2) Sadržajnu-nezavisnost [takve dužnosti] [...] (3) Obaveznost [...] (4) Partikularnost [...] (5) Univerzalnost [...]"


  • "[P]olitička dužnost je odnos koji je opravdan argumentom koji zadovoljava uslove (1) do (5); politički autoritet je opravdan argumentom koji zadovoljava (1) do (4). Tamo gdje je takav autoritet opravdan, uistinu postoje korelativne dužnosti pokoravanja; ali ne mora postojati nikakva opća politička dužnost."